Top banner

Прихрана и наводнување

Наводнување

Наводнувањето е точно на време со што растенијата имаат секогаш доволно вода и услови за оптимален развој. На време пушта и да сопира вода а со помош на сензорите за почва знае и колкава количина да испорача.

Дозирање прихрана

Фертигацискиот модул овозможува прецизно дозирање прихрана на оранжерии од 0,5 до 5 хектари, значително зголемување на приносите со прецизна контрола на влезните ресурси, која ќе обезбеди заштеда на вода и ѓубриво.

Функционалност

 • Задавање на моментален распоред за наводнување и прихрана
 • Дефинирање на траен (континуиран) распоред за автоматизација
 • Засебна контрола за секоја дефинирана зона
 • Основна контрола на прихрана со помош на механички пумпи
 • Прецизна контрола на прихрана со помош на електронски контролирани канали
 • Апликација и интернет страна за безбедно управување со системот од било каде
 • Директно управување (ако треба да се интервенира кога нема интернет конекција)
 • Преглед на историја и статистики за работењето
 • Известувања на SMS/Viber/Telegram за промени на состојбата и условите или проблем со системот
App

Прилагодливост

Штелување на системот во зависност од својствата на почвата и на користената опрема (пумпи, вентили, филтри и сл.)

 • Надградба на постоечка инфраструктура за наводнување и прихрана
 • Специфицирање на интервали и паузи при полевањето
 • Подесувања за прочистување на филтри
 • Детална конфигурација на известувања кои ги праќа системот
 • Можност за додавање на дополнителни мерни уреди
 • Можност за поврзување со надворешни апликации (пр. сервиси за метеоролошки информации)

.. локален тим .. локална поддршка ..

App
ФИТР Лого Поддржано од Фондот за иновации и технолошки развој на Република Северна Македонија